REFERENCJE

 


1. Grupa Azoty S.A.

Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasza rola: Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Grupę Azoty S.A. przygotowaliśmy program dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. „Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej”. W jego ramach połączyliśmy problematykę współczesnych koncepcji zarządzania, marketingu, zarządzania kapitałem ludzkim i przywództwa. Obok wiedzy teoretycznej nasi wykładowcy starali się także przekazać uczestnikom studiów umiejętności praktyczne dotyczące budowania kompetencji menedżerskich oraz doskonalenia stylów kierowania.

Opinia Grupy Azoty - do pobrania pdfico


2. Urząd Miasta Krakowa

Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie trzech edycji szkolenia pn. „Doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim”.

Nasza rola: Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa miała na celu podniesienie umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w grupie Dyrektorów Wydziałów. W tym celu zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie obejmujące m.in. problematykę stylów kierowania, przywództwa, zarządzania zmianą oraz motywowania pracowników.

1. Opinia Urzędu Miasta - do pobrania pdfico
2. Opinia Urzędu Miasta - do pobrania pdfico
3. Opinia Urzędu Miasta - do pobrania pdfico


3.
Urząd Miasta Krakowa

Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Zarządzanie ludźmi”.

Nasza rola: uwzględniając zapotrzebowanie Urzędu Miasta Krakowa dotyczące budowania kompetencji w zakresie zarządzania personelem wśród kadry kierowniczej Urzędu, przygotowaliśmy dwudniowe szkolenie, obejmujące takie zagadnienia jak m.in. delegowanie uprawnień decyzyjnych, style zarządzania, ocenianie.

Opinia Urzędu Miasta - do pobrania pdfico


2. Urząd Miejski w Słomnikach

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu i doradztwo w zakresie badania zadowolenia z usług świadczonych przez Urząd.

Nasza rola: Przy wykorzystaniu autorskiej metody PRI (Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalego) wspólnie z Urzędem dokonaliśmy analizy jego funkcjonowania koncentrując się na takich obszarach jak: przywództwo i strategia, zarządzanie zasobami, procesami, kapitałem ludzkim, usługami publicznymi, oraz współpraca z partnerami. Na tej podstawie zaplanowaliśmy ścieżkę rozwoju Urzędu, na której działaniem priorytetowym stało się zachęcenie mieszkańców do wyrażenia opinii na temat poziomu ich zadowolenia z usług świadczonych przez Urząd.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


3. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zadanie: Aktualizacja Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020.

Nasza rola: Współpracę z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi nasi eksperci rozpoczęli od diagnozy obejmującej m.in. analizę sytuacji demograficznej, stan kapitału społecznego czy istniejący system pomocy społecznej. Analiza ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu stała się punktem wyjścia dla opracowania kierunków i priorytetów działań, które następnie zostały zweryfikowane w trakcie konsultacji i spotkań z interesariuszami. Nasi eksperci uczestniczyli ponadto w określeniu potencjalnych źródeł finansowania działań ujętych w strategii oraz systemu jej monitoringu i ewaluacji.

Opinia Grupy Azoty - do pobrania pdfico
 


4. Urząd Miejski w Pińczowie

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu, wyznaczenie planu rozwoju, doradztwo i szkolenie.

Nasza rola: Wspólnie z pracownikami urzędu przeprowadziliśmy proces oceny jego funkcjonowania i opracowaliśmy plan rozwoju. W jego ramach skoncentrowaliśmy się zwłaszcza na wprowadzeniu w urzędzie elementów zarządzania procesowego i zarządzania projektami. Przygotowując urząd do wdrożenia ww. rozwiązań nasi eksperci przeprowadzili szkolenie oraz wsparli jego pracowników na etapie identyfikacji i opisu procesów kluczowych. Przeprowadzili ponadto szkolenie dotyczące wybranych metod i technik zarządzania projektami.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


5. Starostwo Powiatowe w Prudniku

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu i doradztwo w zakresie badania ryzyk korupcyjnych.

Nasza rola: We współpracy z przedstawicielami urzędu przeprowadziliśmy analizę rozwoju instytucjonalnego i opracowaliśmy plan jego rozwoju. Priorytetem urzędu było podjęcie działań ukierunkowanych na ograniczanie ryzyka występowania zjawisk korupcyjnych. Nasi eksperci, wspólnie z pracownikami urzędu, podjęli się opracowania sposobów jego identyfikacji.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


6. Urząd Gminy Białaczów

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu i doradztwo w zakresie opracowania katalogu usług administracyjnych oraz kart informacyjnych dla usług administracyjnych.

Nasza rola: Współpracę z Urzędem Gminy Białaczów nasi eksperci rozpoczęli od analizy funkcjonowania urzędu oraz od zastanowienia się w jaki sposób udoskonalić sposób świadczenia usług na rzecz mieszkańców. W efekcie wypracowaliśmy plan usprawnień zakładający m.in. opracowanie kart informacyjnych dla poszczególnych usług administracyjnych oraz katalogu usług administracyjnych. Jego przygotowanie uzupełniliśmy działaniami doradczymi dotyczącymi prawidłowego sporządzenia ww. dokumentów.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


7. Starostwo Powiatowe w Kielcach

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu i przygotowania plany rozwoju instytucjonalnego powiatu kieleckiego.

Nasza rola: Wsparcie w przeprowadzaniu urzędu przez proces samooceny metodą PRI. Wspólnie z zespołem pracowników przeprowadziliśmy proces oceny funkcjonowania urzędu w takich obszarach jak: przywództwo i strategia, zarządzanie zasobami, procesami, kapitałem ludzkim, usługami publicznymi, oraz współpraca z partnerami. W efekcie przygotowaliśmy plan usprawnień.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


8. Starostwo Powiatowe w Proszowicach

Zadanie: Analiza rozwoju instytucjonalnego powiatu oraz doradztwo z zakresu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej.

Nasza rola: Wsparcie w przeprowadzaniu urzędu przez proces samooceny metodą PRI. Wspólnie z zespołem pracowników przeprowadziliśmy proces oceny funkcjonowania urzędu. W efekcie zdiagnozowaliśmy obszar do usprawnień, związany z zarządzaniem ryzykiem oraz przeprowadzeniem kontroli zarządczej w urzędzie. Starając się wyjść naprzeciw potrzebom urzędu przeprowadziliśmy szkolenie i doradztwo w ww. obszarach.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


9. Urząd Gminy Kościerzyna

Zadanie: Przygotowanie do wdrożenia dwóch instrumentów współpracy z organizacjami pozarządowymi: inicjatywy lokalnej oraz dotacji inwestycyjnej.

Nasza rola: W ramach projektu, wspólnie z urzędem przeprowadziliśmy diagnozę dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, uwzględniającą także aktualne potrzeby zarówno po stronie urzędu jak i III sektora. Na tej podstawie zaproponowaliśmy wdrożenie dwóch instrumentów: inicjatywy lokalnej oraz dotacji inwestycyjnej. Wspólnie z przedstawicielami urzędu przygotowaliśmy dokumenty umożliwiające ich zastosowanie. Zaproponowaliśmy także różnorodne zasady promocji wprowadzanych mechanizmów współpracy.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


10. Urząd Gminy w Zaleszanach

Zadanie: Przygotowanie do wdrożenia trybu małych zleceń, inicjatywy lokalnej, regrantingu oraz dotacji inwestycyjnej

Nasza rola: Współpracę z Urzędem Gminy w Zaleszanach rozpoczęliśmy od serii spotkań, dzięki którym udało się nam ustalić wzajemne oczekiwania urzędu oraz lokalnego środowiska obywatelskiego dotyczące współpracy. Jako priorytet wskazano silniejsze włączenie grup społeczeństwa obywatelskiego w działania gminy. Biorąc to pod uwagę, ostatecznie zaproponowaliśmy wdrożenie czterech instrumentów: trybu małych zleceń, inicjatywy lokalnej, regrantingu oraz dotacji inwestycyjnej. Następnie, dla każdego z ww. rozwiązań, opracowaliśmy ścieżkę wdrożenia i opracowaliśmy procedury umożliwiające ich zastosowanie w gminie Zaleszany.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


11. Urząd Miasta w Piechowicach

Zadanie: Analiza rozwoju instytucjonalnego powiatu oraz doradztwo z zakresu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej.

Nasza rola: Wsparcie w przeprowadzaniu urzędu przez proces samooceny metodą PRI. Wspólnie z zespołem pracowników przeprowadziliśmy proces oceny funkcjonowania urzędu. W efekcie zdiagnozowaliśmy obszar do usprawnień, związany z zarządzaniem ryzykiem oraz przeprowadzeniem kontroli zarządczej w urzędzie. Starając się wyjść naprzeciw potrzebom urzędu przeprowadziliśmy szkolenie i doradztwo w ww. obszarach.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


12. Urząd Miejski w Starym Sączu

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu i doradztwo w zakresie badania jakości świadczenia usług społecznych

Nasza rola: Wspólnie z zespołem pracowników urzędu przeprowadziliśmy proces samooceny funkcjonowania jednostki. W rezultacie wybraliśmy obszar do usprawnień, związany z badaniem jakości świadczenia usług społecznych. Nasi eksperci, poza świadczeniem doradztwa w ww. zakresie, przygotowali także plan rozwoju instytucjonalnego miasta – gminy Stary Sącz.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico


13. Urząd Miasta i Gminy Sztum

Zadanie: Przygotowanie do wdrożenia trzech instrumentów współpracy z organizacjami pozarządowymi: trybu małych zleceń, inicjatywy lokalnej oraz budżetu obywatelskiego

Nasza rola: współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Sztum rozpoczęliśmy od diagnozy obejmującej zbadanie potencjału środowiska organizacji pozarządowych oraz analizy stosowanych przez jednostkę dokumentów kształtujących zasady współpracy międzysektorowej. Na tej podstawie opracowaliśmy rekomendacje dot. wdrożenia trzech nowych instrumentów: trybu małych zleceń, inicjatywy lokalnej oraz budżetu obywatelskiego. Nasi eksperci spotykali się regularnie z przedstawicielami jednostki, po to aby dyskutować przyjęte rozwiązania. Dzięki temu udało się nam wypracować rozwiązania dostosowane do specyfiki gminy Sztum.

Opinia Urzędu - do pobrania pdfico

 

Urząd Miasta Krakowa