MSAP-ZP

 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH BIEŻĄCYCH

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu POWER Działanie 2.8.
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w naborze numer POWR.02.08.00-IP-03-00-002/18

Ogłoszenie - do pobrania

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

Załącznik 2. Oświadczenia - do pobrania

 


 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH ZAKOŃCZONYCH

 

Postępowanie o zamówienie publiczne
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu pn. Usamodzielnieni finansowo - szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
Ogłoszenie - do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy - do pobrania
Załącznik 2. Oświadczenia - do pobrania


Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-252-1/16/PZP

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”.

Ogłoszenie  do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz OFERTY – do pobrania
Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  do pobrania
Załącznik nr 3. Formularz oferty technicznej  do pobrania
Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (podstawy do wykluczenia)  do pobrania
Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (spełnianie warunków udziału w postępowaniu)  do pobrania
Załącznik nr 6. Wzór umowy – do pobrania
Załącznik nr 7. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp  do pobrania

Protokół z otwarcia ofert  do pobrania
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr MSAP-252-1/16/MSAP 
do pobrania
Informacja o wyborze oferty na podst. art. 94 ust.  3 Ustawy PZP do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-10/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (3 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-9/2015
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 20 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury „Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego” zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-8/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (2 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-7/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 4 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-6/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-5/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-4/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór ekspertów świadczących usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów i doradztwa dot. wdrażania Wspólnej Metody Oceny 2013 (Common Assessment Framework 2013  CAF) w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”

Informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-3/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (2 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-2/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 10 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-1/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 Euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w roku 2015 do Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (3 zadania)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  do pobrania