MSAP-ZP

 

Zarządzenie Rektora oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – do pobrania

 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH BIEŻĄCYCH

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-INTERREG/2020-09
w trybie zasady konkurencyjności na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych symultanicznych z języka polskiego na język słowacki i z języka słowackiego na język polski na potrzeby realizacji projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Protokół z postępowania z załącznikami - do pobrania

Informacja o postępowaniu - do pobrania

Odpowiedź do zapytania z dn. 07.10.2020 r. - do pobrania

Odpowiedź do zapytania z dn. 06.10.2020 r. - do pobrania

Informacja o zamówieniu - do pobrania
Załącznik nr 1: Wzór oferty - do pobrania
Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o braku powiazań - do pobrania
Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - do pobrania
Załącznik nr 4: Wykaz osób - do pobrania

 

 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH ZAKOŃCZONYCH

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-2/20
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczeń ustnych konsekutywnych z języka angielskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język angielski

Zawiadamianie o unieważnieniu postępowania zamówienia – do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 8 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-INTERREG/2020-01

w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług hotelarskich dla 13 osób oraz najem sal na potrzeby prowadzenia studiów podyplomowych w projekcie „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 - do pobrania
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-1/20
w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych symultanicznych z języka polskiego na język słowacki i z języka słowackiego na język polski

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania zamówienia – do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż usunięto oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 8 w pkt. 3, lit. j.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianie) – załącznik  nr 8 – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 25.02.2020 r. – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 26.02.2020 r. – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 27.02.2020 r. – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 8 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-RID/2020-01
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na usługi cateringowe świadczone na potrzeby wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1. Formularz oferty (wzór) – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 – do pobraniaPostępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-RID/2020-02
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na usługi restauracyjne świadczone na potrzeby wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1. Formularz oferty (wzór) – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 – do pobrania

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-DOBRE/2019-01
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i cateringowych wraz z najmem sal na potrzeby szkoleń realizowanych w Kijowie w ramach projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne uzupełniono o zapisy 5.4 i 5.5.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (po zmianie 2) – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż usunięto oczywiste omyłki pisarskie w ogłoszeniu o zamówieniu w ppkt. 2.1, 2.2, 5.4, 6.1 i 6.2
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (po zmianie) – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1. Szczegółowe wymagania dotyczące usługi hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Szczegółowe wymagania dotyczące najmu sal – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Formularz oferty (wzór) – załącznik nr 3 – do pobrania
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-3Misja/2019-05
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług cateringowych w trakcie szkoleń realizowanych w projekcie „Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż usunięto oczywistą omyłkę pisarską we wzorze umowy w § 3 ust.1

Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Załączniki:

1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 – do pobraniaPostępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-3Misja/2019-06
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług restauracyjnych w trakcie szkoleń realizowanych w projekcie „Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż usunięto oczywistą omyłkę pisarską we wzorze umowy w § 3 ust.1

Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-3Misja/2019-04
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług hotelarskich w trakcie szkoleń realizowanych w projekcie „Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-14/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język ukraiński materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzonej działalności naukowo-badawczej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania

Odpowiedź do zapytania z 17.10.2019 r. i z 18.10.2019 r. – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż dokonano zmiany we wzorze umowy w § 2 i § 5.
Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-13/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczeń pisemnych w zakresie języka angielskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 28.08.2019 – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż dokonano zmiany we wzorze umowy w paragrafie 2 ust. 1.
Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 27.08.2019 r. – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-12/19
Przetarg na usługę polegającą na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW i KL
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
W związku ze zmianą terminu składania ofert z 5.08.2019 r. na 8.08.2019 r. Zamawiający publikuje zaktualizowany SIWZ oraz załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oferty.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – do pobrania
ZMIENIONA Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
ZMIENIONY Wzór oferty – załącznik nr 6 – do pobrania
Odpowiedź na zapytania nr 1 z dn. 30 lipca 2019 r. – do pobrania
Odpowiedź na zapytania nr 2 z dn. 1 sierpnia 2019 r. – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4. Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5. Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6. Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7. Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 

Przetarg na usługi eksperta ds. programu kształcenia (Część 1 – 9) oraz eksperta ds. metodologii i świadczenia usług doradczych (Część 10) w projekcie „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE) nr MSAP-272-5/19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące udostępnienia zasobów – załącznik nr 4 – do pobrania
5a. Wzór umowy ekspert ds. programu kształcenia – załącznik nr 5a – do pobrania
5b. Wzór umowy ekspert ds. metodologii i świadczenia usług – załącznik nr 5 – do pobrania
6. Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7. Oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – do pobrania
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-4/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektów „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” oraz „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-3/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW i KL
Informacja o unieważnieniu przetargu – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 


Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-2/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu ”Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-1/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

 

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu POWER Działanie 2.8.
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w naborze numer POWR.02.08.00-IP-03-00-002/18
Ogłoszenie – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Załącznik 2. Oświadczenia – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu pn. Usamodzielnieni finansowo - szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
Ogłoszenie – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Załącznik 2. Oświadczenia – do pobrania


Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-252-1/16/PZP
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”.
Informacja o wyborze oferty na podst. art. 94 ust.  3 Ustawy PZP – do pobrania
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr MSAP-252-1/16/MSAP – do pobrania
Protokół z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz OFERTY – do pobrania
Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – do pobrania
Załącznik nr 3. Formularz oferty technicznej – do pobrania
Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (podstawy do wykluczenia) – do pobrania
Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (spełnianie warunków udziału w postępowaniu) – do pobrania
Załącznik nr 6. Wzór umowy – do pobrania
Załącznik nr 7. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-10/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (3 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-9/2015
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 20 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury „Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego” zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-8/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (2 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-7/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 4 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-6/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-5/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-4/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór ekspertów świadczących usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów i doradztwa dot. wdrażania Wspólnej Metody Oceny 2013 (Common Assessment Framework 2013 – CAF) w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-3/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (2 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-2/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 10 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-1/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 Euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w roku 2015 do Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (3 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

 

Zawiadamianie o unieważnieniu postępowania zamówienia

 

 

 

 

MSAP-ZP

 

Zarządzenie Rektora oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – do pobrania

 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH BIEŻĄCYCH

 

 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH ZAKOŃCZONYCH

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-2/20
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczeń ustnych konsekutywnych z języka angielskiego na język ukraiński i z języka ukraińskiego na język angielski

Zawiadamianie o unieważnieniu postępowania zamówienia – do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 8 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-INTERREG/2020-01

w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług hotelarskich dla 13 osób oraz najem sal na potrzeby prowadzenia studiów podyplomowych w projekcie „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 - do pobrania
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-1/20
w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych symultanicznych z języka polskiego na język słowacki i z języka słowackiego na język polski

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania zamówienia – do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż usunięto oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 8 w pkt. 3, lit. j.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianie) – załącznik  nr 8 – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 25.02.2020 r. – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 26.02.2020 r. – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 27.02.2020 r. – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 8 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-RID/2020-01
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na usługi cateringowe świadczone na potrzeby wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1. Formularz oferty (wzór) – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 – do pobraniaPostępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-RID/2020-02
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na usługi restauracyjne świadczone na potrzeby wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1. Formularz oferty (wzór) – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 – do pobrania

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-DOBRE/2019-01
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i cateringowych wraz z najmem sal na potrzeby szkoleń realizowanych w Kijowie w ramach projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne uzupełniono o zapisy 5.4 i 5.5.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (po zmianie 2) – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż usunięto oczywiste omyłki pisarskie w ogłoszeniu o zamówieniu w ppkt. 2.1, 2.2, 5.4, 6.1 i 6.2
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (po zmianie) – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1. Szczegółowe wymagania dotyczące usługi hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Szczegółowe wymagania dotyczące najmu sal – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Formularz oferty (wzór) – załącznik nr 3 – do pobrania
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-3Misja/2019-05
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług cateringowych w trakcie szkoleń realizowanych w projekcie „Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż usunięto oczywistą omyłkę pisarską we wzorze umowy w § 3 ust.1

Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Załączniki:

1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 – do pobraniaPostępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-3Misja/2019-06
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług restauracyjnych w trakcie szkoleń realizowanych w projekcie „Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż usunięto oczywistą omyłkę pisarską we wzorze umowy w § 3 ust.1

Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-3Misja/2019-04
w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług hotelarskich w trakcie szkoleń realizowanych w projekcie „Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – do pobrania
Załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Wzór umowy – załącznik nr 2 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-14/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język ukraiński materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzonej działalności naukowo-badawczej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania

Odpowiedź do zapytania z 17.10.2019 r. i z 18.10.2019 r. – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż dokonano zmiany we wzorze umowy w § 2 i § 5.
Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-13/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczeń pisemnych w zakresie języka angielskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 28.08.2019 – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż dokonano zmiany we wzorze umowy w paragrafie 2 ust. 1.
Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 27.08.2019 r. – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-12/19
Przetarg na usługę polegającą na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW i KL
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
W związku ze zmianą terminu składania ofert z 5.08.2019 r. na 8.08.2019 r. Zamawiający publikuje zaktualizowany SIWZ oraz załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oferty.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – do pobrania
ZMIENIONA Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
ZMIENIONY Wzór oferty – załącznik nr 6 – do pobrania
Odpowiedź na zapytania nr 1 z dn. 30 lipca 2019 r. – do pobrania
Odpowiedź na zapytania nr 2 z dn. 1 sierpnia 2019 r. – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4. Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5. Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6. Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7. Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 

Przetarg na usługi eksperta ds. programu kształcenia (Część 1 – 9) oraz eksperta ds. metodologii i świadczenia usług doradczych (Część 10) w projekcie „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE) nr MSAP-272-5/19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące udostępnienia zasobów – załącznik nr 4 – do pobrania
5a. Wzór umowy ekspert ds. programu kształcenia – załącznik nr 5a – do pobrania
5b. Wzór umowy ekspert ds. metodologii i świadczenia usług – załącznik nr 5 – do pobrania
6. Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7. Oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – do pobrania
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-4/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektów „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” oraz „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-3/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW i KL
Informacja o unieważnieniu przetargu – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 


Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-2/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu ”Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-1/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

 

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu POWER Działanie 2.8.
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w naborze numer POWR.02.08.00-IP-03-00-002/18
Ogłoszenie – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Załącznik 2. Oświadczenia – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu pn. Usamodzielnieni finansowo - szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
Ogłoszenie – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Załącznik 2. Oświadczenia – do pobrania


Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-252-1/16/PZP
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”.
Informacja o wyborze oferty na podst. art. 94 ust.  3 Ustawy PZP – do pobrania
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr MSAP-252-1/16/MSAP – do pobrania
Protokół z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz OFERTY – do pobrania
Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – do pobrania
Załącznik nr 3. Formularz oferty technicznej – do pobrania
Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (podstawy do wykluczenia) – do pobrania
Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (spełnianie warunków udziału w postępowaniu) – do pobrania
Załącznik nr 6. Wzór umowy – do pobrania
Załącznik nr 7. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-10/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (3 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-9/2015
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 20 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury „Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego” zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-8/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (2 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-7/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 4 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-6/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-5/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-4/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór ekspertów świadczących usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów i doradztwa dot. wdrażania Wspólnej Metody Oceny 2013 (Common Assessment Framework 2013 – CAF) w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-3/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (2 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-2/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 10 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-1/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 Euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w roku 2015 do Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (3 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

 

Zawiadamianie o unieważnieniu postępowania zamówienia