MSAP-ZP

 

Zarządzenie Rektora oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – do pobrania

 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH BIEŻĄCYCH

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-14/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język ukraiński materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzonej działalności naukowo-badawczej

Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania

Odpowiedź do zapytania z 17.10.2019 r. i z 18.10.2019 r. – do pobrania

Niniejszym informujemy, iż dokonano zmiany we wzorze umowy w § 2 i § 5.
Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania

Ogłoszenie – do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania

Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 9 – do pobrania

 

 

 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH ZAKOŃCZONYCH

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-13/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczeń pisemnych w zakresie języka angielskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 28.08.2019 – do pobrania
Niniejszym informujemy, iż dokonano zmiany we wzorze umowy w paragrafie 2 ust. 1.
Wzór umowy (po zmianie) – do pobrania
Odpowiedź do zapytania z dn. 27.08.2019 r. – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-12/19
Przetarg na usługę polegającą na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW i KL
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
W związku ze zmianą terminu składania ofert z 5.08.2019 r. na 8.08.2019 r. Zamawiający publikuje zaktualizowany SIWZ oraz załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oferty.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – do pobrania
ZMIENIONA Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
ZMIENIONY Wzór oferty – załącznik nr 6 – do pobrania
Odpowiedź na zapytania nr 1 z dn. 30 lipca 2019 r. – do pobrania
Odpowiedź na zapytania nr 2 z dn. 1 sierpnia 2019 r. – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4. Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5. Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6. Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7. Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 

Przetarg na usługi eksperta ds. programu kształcenia (Część 1 – 9) oraz eksperta ds. metodologii i świadczenia usług doradczych (Część 10) w projekcie „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE) nr MSAP-272-5/19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące udostępnienia zasobów – załącznik nr 4 – do pobrania
5a. Wzór umowy ekspert ds. programu kształcenia – załącznik nr 5a – do pobrania
5b. Wzór umowy ekspert ds. metodologii i świadczenia usług – załącznik nr 5 – do pobrania
6. Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7. Oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – do pobrania
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-4/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektów „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” oraz „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja o treści złożonych ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-3/19
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW i KL
Informacja o unieważnieniu przetargu – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Wykaz usług – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 – do pobrania

 


Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-2/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu ”Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP-272-1/19
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania
Informacja z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załączniki:
1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 – do pobrania
2.    Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 – do pobrania
3.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – do pobrania
4.    Pisemne zobowiązanie podmiotu 3-go – załącznik nr 4 – do pobrania
5.    Wzór umowy – załącznik nr 5 – do pobrania
6.    Formularz ofertowy – załącznik nr 6 – do pobrania
7.    Oferta szczegółowa – załącznik nr 7 – do pobrania
8.    Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 – do pobrania
9.    Opis przedmiotu zamówienia – załączniki  nr 9 – do pobrania

 

 

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu POWER Działanie 2.8.
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w naborze numer POWR.02.08.00-IP-03-00-002/18
Ogłoszenie – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Załącznik 2. Oświadczenia – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu pn. Usamodzielnieni finansowo - szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
Ogłoszenie – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Załącznik 2. Oświadczenia – do pobrania


Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-252-1/16/PZP
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”.
Informacja o wyborze oferty na podst. art. 94 ust.  3 Ustawy PZP – do pobrania
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr MSAP-252-1/16/MSAP – do pobrania
Protokół z otwarcia ofert – do pobrania
Ogłoszenie – do pobrania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ – do pobrania
Załącznik nr 1. Formularz OFERTY – do pobrania
Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – do pobrania
Załącznik nr 3. Formularz oferty technicznej – do pobrania
Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (podstawy do wykluczenia) – do pobrania
Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (spełnianie warunków udziału w postępowaniu) – do pobrania
Załącznik nr 6. Wzór umowy – do pobrania
Załącznik nr 7. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-10/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (3 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-9/2015
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 20 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury „Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego” zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-8/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (2 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-7/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 4 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-6/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-5/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-4/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór ekspertów świadczących usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów i doradztwa dot. wdrażania Wspólnej Metody Oceny 2013 (Common Assessment Framework 2013 – CAF) w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-3/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego publikacji w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (2 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-2/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na wybór 10 Ekspertów Jakości Zastosowania CAF dla realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego procedury Poświadczenie jakości zastosowania CAF w jednostkach samorządu terytorialnego zatwierdzonej przez Szefa Służby Cywilnej dnia 3 grudnia 2013 roku w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania

 

Postępowanie o zamówienie publiczne MSAP-272-1/15
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 Euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w roku 2015 do Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (3 zadania)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania